සතියක විරාමයකින් පසුව

Our Best People at Work

Zoom.LK අලුත් ආරම්භයකට ඔයා වගේම අපිත් දින ගැන ගැන හිටියා. සතියක විරාමයක් ගන්න හිතුවෙත්, වෙබ් අඩවියේ කිසිදු අඩුපාඩුවක් නැතිවෙන්න ඔයාට දෙන්න ඕන නිසාම.සිකුරාදා(17) උදෑසන 10.00ට ලෑස්ති වෙන්න, මෙතෙක් විඳපු නැති අලුත්ම අත්දැකීමකට!වෙලාව විතරක් නෙමෙයි, හෙට Data ත් ලෑස්තිකරගන්න වෙයි😉