PDA

View Full Version : ක්‍රිරිකටිPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50

MANJU
08-05-2012, 03:16 PM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/HZ3r8FdjLMA7V5y43TesYQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD03NzY7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T103725Z_1552363224_GM2E8841FNC01_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:17 PM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/GEJLyTrji1HQM1ylIvnqYw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00NjM7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T104322Z_1062539557_GM2E8841FUY01_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:17 PM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/yNOcHeIb85VA3nxfTNcsKw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00NDk7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T104628Z_986017043_GM2E8841G2N01_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:17 PM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/3xOG4lc3u48NK8lwLQnQGQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00MDI7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T110834Z_217772193_GM2E8841H2L01_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:18 PM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/CPR0ITdT3ZgfNbH3ksdXTw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zODA7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T115848Z_291489786_GM2E8841JFD01_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:18 PM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/2aqqr_qImHbKKxM3U5bRRw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zODY7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T120114Z_1696486810_GM2E8841JJ501_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:18 PM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/ykixn7eR8WaCHvFcoAhxrA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD02Nzg7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T120313Z_1151318816_GM2E8841JM401_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:19 PM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/fnHCsle5MuVW75HUx.mj_g--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD03MTg7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T121854Z_179368502_GM2E8841K9501_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:19 PM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/V0tNfOEKM3_VNkp75MR2xw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00MzQ7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T121942Z_1281599724_GM2E8841K9G01_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:19 PM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/BHz.isAPbXzRXijpZrY5jQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNTc7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T122137Z_1861259561_GM2E8841KGG01_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:20 PM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/obzSg1squcDnEJvKJx4zLA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD02MzY7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T122343Z_970442457_GM2E8841KGL01_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:20 PM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/O1nV68eugnjkQrW.2upLKQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zODk7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T122624Z_1532826190_GM2E8841KPQ01_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:21 PM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/KuGDPfHZTNyhadzT6W_g_g--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNzY7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T122716Z_446851904_GM2E8841KRM01_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:21 PM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/KduGj.HJbKNDcY3MOVR3UA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD03OTg7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T122904Z_2062453526_GM2E8841KT901_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:21 PM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/Fw0IzetFncZoDCrF9nPd8g--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD04NTU7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T123543Z_352005014_GM2E8841KX801_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:22 PM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/HduCGsP9P_Y3snrytFGrOg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD03NTg7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T125053Z_1394859167_GM2E8841LP101_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:22 PM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/kDaODqUSKO8UORmxQjiJLA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD05NjM7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T125445Z_2968935_GM2E8841LX601_RTRMADP_3_CRICKET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:22 PM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/VDVzlw7BqhsmPfnpvbJ5Og--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD03MTA7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T125653Z_582743634_GM2E8841M3201_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:23 PM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/QU91ysSgLmanOzPFh2xF1Q--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD03MzU7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T125852Z_1470495691_GM2E8841M7201_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:23 PM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/.pz5YUN52ETr0SPeb3Usyw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD04MjA7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T130201Z_981730268_GM2E8841MAW01_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:23 PM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/q_2UAWcqHaSEYta9CLL_2w--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00Nzk7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T141044Z_950397389_GM2E8841PDZ01_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:23 PM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/wzpZWySRizdUnjDCdfd3og--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD03ODE7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T141318Z_133992845_GM2E8841PLP01_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:24 PM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/SKbxIhH34S_M1IaCTPHy6w--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNzQ7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T142047Z_746775954_GM2E8841PYT01_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:24 PM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/Z.MieWO2bGTcJlJ6Yjo8ZA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00MDY7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T142340Z_4712718_GM2E8841PZ101_RTRMADP_3_CRICKET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:25 PM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/p1COPZUJmoFXuJ2cJCtHCw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00MTk7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T142552Z_1316117331_GM2E8841Q7601_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:26 PM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/xy4f6BXgYDD_uuGO2_qyjw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD03MjA7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T145243Z_1068549673_GM2E8841R8501_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:28 PM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/kXbNO.imEbcVGE4v8Z9Q6w--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD03ODM7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T145459Z_1388268034_GM2E8841RKV01_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:29 PM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/wNYufGXPNmmzR_tdmFBAfA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zOTU7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T150754Z_1286058000_GM2E8841S6P01_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:30 PM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/cnQF7Txm03pJWDEVGX6PtA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNjk7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T150919Z_152585555_GM2E8841S9201_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:30 PM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/pLXRwWxy9P12YtUzJ2NQdw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD05MjA7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T155500Z_1688280520_GM2E8841UBX01_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:31 PM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/MhAcYB8n1FiXtCal3HTV7w--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00MDU7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T155633Z_1331093730_GM2E8841UFT01_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:31 PM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/to6an_fqsAuhMY4cNwgdIg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNzM7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T160030Z_328064772_GM2E8841UK601_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:32 PM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/U_sJaNjX.cMYAXxQHMonRQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNjQ7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T160613Z_243012578_GM2E885006F01_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:32 PM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/f4yLqh5a9lwnZK2ZkP0xSQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00Mzc7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T161659Z_1337502235_GM2E88500PH01_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:32 PM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/_rK4t1nWKFgOTb9YHWchnQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD03ODI7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T162517Z_433474905_GM2E885011I01_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:33 PM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/nW2Z0Nd_.yVsJA6qtxej0A--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD03NTM7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T162928Z_985935524_GM2E885017E01_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:33 PM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/gLf_BB35n6c8Xna6HhCjmQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD04NzA7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T164452Z_336268024_GM2E88501Z901_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:33 PM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/vQAW.F2ifhUGKowMvJrLYg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0yNjM7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T172515Z_146937311_GM2E88503U901_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:34 PM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/a5BeOR_X9qJTKDZlRD2WhA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00MjM7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T175450Z_235868336_GM2E88504OX01_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:34 PM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/.7iX6V9X2HdgAqibI67k6w--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00NzY7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T175936Z_1744791405_GM2E88504P501_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG

MANJU
08-05-2012, 03:36 PM
මෙවන් දුකක් කිසිදා යලි නොවේවා

MANJU
08-07-2012, 07:30 AM
2nd Test: England v South Africa at Leeds - Aug 2-6, 2012

South Africa 419 and 258/9d; England 425 and 130/4

Match drawn

MANJU
08-07-2012, 07:31 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147944.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:31 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147945.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:31 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147948.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:32 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147949.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:33 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147959.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:33 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147960.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:33 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147961.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:34 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147962.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:34 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147963.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:34 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147964.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:35 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147965.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:35 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147966.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:35 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147967.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:35 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147970.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:36 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147971.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:36 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147972.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:36 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147974.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:36 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147978.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:37 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147982.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:37 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147983.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:37 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147984.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:38 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147985.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:38 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148002.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:38 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148003.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:39 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148004.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:39 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148008.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:39 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148009.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:40 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148010.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:40 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148011.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:40 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148012.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:40 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148013.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:41 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148014.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:41 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148015.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:41 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148016.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:42 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148017.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:42 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148018.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:42 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148019.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:43 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148022.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:43 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148034.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:43 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148035.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:43 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148037.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:44 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148042.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:44 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148047.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:44 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148048.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:45 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148050.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:45 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148051.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:45 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148053.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:45 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148057.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:46 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148062.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:46 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148063.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:46 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148064.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:47 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148065.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:47 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148066.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:47 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148068.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:48 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148069.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:48 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148070.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:48 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148071.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:48 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148076.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:49 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148088.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:49 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148089.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:49 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148094.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:49 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148095.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:50 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148099.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:50 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148100/148100.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:50 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148100/148101.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:51 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148100/148102.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:51 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148100/148103.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:51 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148100/148104.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:52 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148100/148170.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:52 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148100/148171.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:52 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148100/148173.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:52 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148200/148200.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:53 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148200/148209.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:53 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148200/148213.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:53 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148200/148239.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:54 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148200/148240.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:54 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148200/148241.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:54 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148200/148258.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:54 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148200/148260.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:55 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148200/148261.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:55 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148200/148262.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:56 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148200/148263.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:56 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148200/148296.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:56 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148200/148298.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:57 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148200/148299.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:57 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148300/148300.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:57 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148300/148305.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:57 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148300/148306.jpg

MANJU
08-07-2012, 07:58 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148300/148307.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:02 AM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/DbuyL9xmjjoeoInobgQgbg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00MDc7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T112752Z_1471331351_GM2E8841HYX01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:02 AM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/mSKuAi2_40Y4YJQLb_Uq5g--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00NDM7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T122223Z_2089264435_GM2E8841KI701_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:03 AM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/NrqEqhs3Zm3AFnWb2_d88w--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0yNDM7cT04NTt3PTQ1MA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T123511Z_1_CBRE8730YYT00_RTROPTP_2_CRICKET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:03 AM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/NYWJWnbnA157anZiWImHPA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0yODU7cT04NTt3PTQ1MA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T123511Z_1_CBRE8730YYR00_RTROPTP_2_CRICKET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:03 AM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/7luiC70GhtzFkytNfap_nw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00NTA7cT04NTt3PTMxMQ--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T123511Z_1_CBRE8730YYS00_RTROPTP_2_CRICKET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:04 AM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/thdV9Apx3TAOAbgzWa3v0A--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD05OTc7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T125858Z_1167035512_GM2E8841LW201_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:04 AM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/P0jXCctA9TjY9WjV.cWTGw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNzU7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T130247Z_111512368_GM2E8841M9Y01_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:04 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/qR61IL8F_Phjye9Qh2gYMA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD04MjM7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T131342Z_1746754329_GM2E8841MOA01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:05 AM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/fmN5GRdfjkT6Lo4yJm1aAQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNzY7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T131557Z_62047164_GM2E8841MZZ01_RTRMADP_3_CRICKE T-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:05 AM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/H4EQ6BZemBd4RDd_ntIS0g--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0xMTQyO3E9ODU7dz02Mz A-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T132533Z_1830565190_GM2E8841NGN01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:05 AM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/X6uiZPwtFH.61i.3T4BxTA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD04ODg7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T134221Z_1653254152_GM2E8841O7I01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:06 AM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/lB69lcVKvVRStOWBrsKrZQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0yNjg7cT04NTt3PTQ1MA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T141243Z_1_CDEE87313H900_RTROPTP_2_CRICKET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:06 AM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/5evMWJTfaIHb8GbPGtZ_wg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00MDc7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T124158Z_439498670_GM2E8841L4G01_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:06 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/GGbrUMGCWcWNJfLw52KYQQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNjk7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T151912Z_1510095436_GM2E8841SPX01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:07 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/ARI9kXvcYC2BdGpN_.T90Q--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0xMDczO3E9ODU7dz02Mz A-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T154234Z_96993977_GM2E8841TSP01_RTRMADP_3_CRICKE T-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:07 AM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/ni9e2dPnJV34NPP5JdtF4w--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD01MDg7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T154552Z_910111919_GM2E8841TYL01_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:07 AM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/vn_qtecRA364G1o8zQmkhw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zOTQ7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T155048Z_123802776_GM2E8841U5Y01_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:07 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/3hyaZR988hInPHvTXpzZsQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD04MzE7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T155557Z_1058592907_GM2E8841UDD01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:08 AM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/zT66.GhPU3DPPwX2b0ssJw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00NTc7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T160137Z_1732113600_GM2E885000K01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:08 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/O16RrB8KADdlKiVlFuLQdA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMzk7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T160527Z_794622384_GM2E885007M01_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:08 AM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/hXzHiLDLHkbaSJPRFNq9NA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD04MDY7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T161455Z_568923838_GM2E88500LD01_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:09 AM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/ozrIJD5m1O_A4SCa6FxaZw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD04NDQ7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T163201Z_1277154235_GM2E88501EM01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:09 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/VA3LVAsQf2nQYTt59ne0_w--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNTQ7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-03T105615Z_2062858651_GM2E8831GJ501_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:09 AM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/N.sIvlb93Tmn9OUFVbjKYA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD05MTg7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-03T120419Z_381275008_GM2E8831JOA01_RTRMADP_3_CRICK ET-ENGLAND.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:09 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/aBXHifXvnTlV8DXNH2C9XA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD04Mzc7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-03T123825Z_2028584744_GM2E8831L7X01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:10 AM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/a7sdu9fqNnfoCEkAtXUdhQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00NTA7cT04NTt3PTI4OA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-03T150651Z_1_CBRE87215ZI00_RTROPTP_2_CRICKET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:10 AM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/lg.cDZY13Z7HJtUKi2Xr8A--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00NTA7cT04NTt3PTMyMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-03T150651Z_1_CBRE87215ZJ00_RTROPTP_2_CRICKET-ENGLAND.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:10 AM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/o3R31_XyaITrI2Awgp2WIw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD04NDE7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-03T132041Z_1325337287_GM2E8831N7701_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:11 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/QEclO8WkLd7d.QExsds1fw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMzM7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-03T124359Z_1247614600_GM2E8831LJF01_RTRMADP_3_CRIC KET-ENGLAND.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:11 AM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/eK9B092Hl4gk9I79LsVJsw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0xMDMwO3E9ODU7dz02Mz A-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-03T134515Z_473908193_GM2E8831OCM01_RTRMADP_3_CRICK ET-ENGLAND.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:11 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/T1ZFb.SI9fi1xLgTKdA3ew--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD04OTA7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-03T135716Z_1832720653_GM2E8831OXO01_RTRMADP_3_CRIC KET-ENGLAND.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:11 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/GrFb1nyqe38AecyJ3xVNkw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00MTk7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-03T141033Z_1652357220_GM2E8831PDS01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:12 AM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/pywPlaUnek2neFxoXOx3Lw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNjA7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-03T142702Z_733979431_GM2E8831QBE01_RTRMADP_3_CRICK ET-SFARICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:12 AM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/qAIAGh_.c.G.O0_EgOtJaQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD04NTA7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-03T155147Z_350985475_GM2E8831U7R01_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:12 AM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/wxUXgGcLpBweZXyrSfD0yA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00MTA7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-03T160647Z_1359791924_GM2E884007201_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:13 AM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/H6ADeYFmTjBknv3YFmgwsA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNDE7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-03T163818Z_63862389_GM2E88401P401_RTRMADP_3_CRICKE T-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:13 AM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/CZDNx9TOdhUY_yk22bZ5fA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNjM7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T102949Z_1708348009_GM2E8841F9L01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:13 AM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/WWFi.BbPEGD4XFvsxWEC_A--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zOTk7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T104313Z_488702164_GM2E8841FTY01_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:13 AM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/n483Bkjy4nsoqA0V_pL_Ew--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD05MTE7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T104448Z_557737736_GM2E8841FZP01_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:14 AM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/thdV9Apx3TAOAbgzWa3v0A--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD05OTc7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T125858Z_1167035512_GM2E8841LW201_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:14 AM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/P0jXCctA9TjY9WjV.cWTGw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNzU7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T130247Z_111512368_GM2E8841M9Y01_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:15 AM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/hXzHiLDLHkbaSJPRFNq9NA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD04MDY7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T161455Z_568923838_GM2E88500LD01_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:15 AM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/ozrIJD5m1O_A4SCa6FxaZw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD04NDQ7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T163201Z_1277154235_GM2E88501EM01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:16 AM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/sYqNk6b3lFOZ6gaPJc7H3g--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD05MzA7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T164552Z_1703712379_GM2E885022W01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:16 AM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/y8mYD5cAcFNC_EcG2RCyJg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD05NTE7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T164903Z_279338999_GM2E885027502_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:16 AM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/lwuq_CP35AtRtcc8HLE8qg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNjU7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T185245Z_1996686799_GM2E88507Y901_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:17 AM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/zMTqF1x0RpyVcpbersOuwQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD05NDg7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T185443Z_1258637855_GM2E885080V01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:17 AM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/uVuaDK1LAe.J3yZaEXXFaQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00NjE7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T185810Z_572287060_GM2E885087102_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:17 AM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/8V.3CEYdkUq6_yzRayafww--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0yODQ7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T190940Z_788854786_GM2E88508OR01_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:18 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/Uy56xaV8A_Ur2oawpuec5w--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNzM7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T192040Z_369604665_GM2E885097301_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:18 AM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/u7hHEdnBmTOpdhYdZa7Rbw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMzQ7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T210124Z_391300222_GM2E8850DV501_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:18 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/oNAueAUoZifXkn5cn2k5zw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00MDc7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T223847Z_1469338518_GM2E8850ICV01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:19 AM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/0El9_39HI7RjxVUBdL3x1w--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNzU7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-04T232425Z_1729780631_GM2E8850KHG01_RTRMADP_3_CRIC KET-ENGLAND.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:19 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/U_ijOgM45VhwYgiLyDbvFA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00Mzc7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-05T112829Z_1215636061_GM2E8851I0J01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:19 AM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/5AdmO5NPvy3MH6MrYTtEcg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00MTU7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-05T115107Z_1377656489_GM2E8851IY101_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:20 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/PFgV4smFDQNphJDwk0t43w--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zODM7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-05T124942Z_1525882895_GM2E8851LR901_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:20 AM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/.0DtrxncqGrWjkL60sDVOg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD04OTc7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-05T153049Z_760562313_GM2E8851T9J01_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:20 AM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/FiWSP3GnAGwWKnsVuisfGA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNDM7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-05T153946Z_989701966_GM2E8851TMT01_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:20 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/OcQglkACFcnj4SqmrLLmuA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0xMDI3O3E9ODU7dz02Mz A-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-05T154939Z_1948479569_GM2E8851U4N01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:21 AM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/fqJXIg1rabDuUA9vOQW58g--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNjg7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-05T162350Z_1918606233_GM2E886012501_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:21 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/zFcKDZ9_TCrOymFFvrklsQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00MDI7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-05T163015Z_1058374762_GM2E88601CG01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:21 AM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/VOd2XqgQqPIy72eosNcAmA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD04NzU7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T111438Z_1563633602_GM2E8861HBG01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:22 AM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/erd2X1A6DuVfsPZEv7f10w--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00NDc7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T111741Z_672066076_GM2E8861HHS01_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:22 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/pVa9DVqmbskal7lfP2geyQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zOTg7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T121510Z_997016684_GM2E8861K6L01_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:22 AM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/b3shhpH8jd6veOoC8pEWzA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNTU7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T130743Z_1557843831_GM2E8861MME01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:23 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/jj7xgiI6ruO.fBwpVWBVKQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNDI7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T131603Z_364865955_GM2E8861N0D01_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:23 AM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/.uGY_XD.2x42rrEqvCV29w--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zODE7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T134146Z_1792855476_GM2E8861NCW01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:23 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/0H07GWpv.y5QquyfF7K5dA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zODA7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T134859Z_209581483_GM2E8861OJ101_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:24 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/KX2zw.MW89luY2Dm4Souhg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD05MjI7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T140748Z_1240223537_GM2E8861P9H01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:24 AM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/8b6SppCcnV7pluXq9LtVfQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMzc7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T143630Z_885109952_GM2E8861QO101_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:24 AM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/pen9cOM_kEg4sizC9_d2ZQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0yNzQ7cT04NTt3PTQ1MA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T144259Z_1_CDEE87514VQ00_RTROPTP_2_CRICKET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:24 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/pPnPqZS0BdzofrJMRXKCIw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMTI7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T144448Z_1889074057_GM2E8861R2501_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:25 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/960WtWM8HZkzW_or_i34_g--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00NDE7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T151815Z_1905611259_GM2E8861SDA01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:25 AM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/OpPo6kJrqvrlqxmA5v0ehA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00MTk7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T152550Z_1153381598_GM2E8861SR101_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:26 AM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/nhnJZFi1mgdZkal1Nckluw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNjM7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T153414Z_408569236_GM2E8861TDP01_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:26 AM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/yFOu5eLG6EuZo1q_ajEzrw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNDQ7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T154106Z_401739512_GM2E8861TPV01_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:26 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/S7A8VkF5K9qSkCRSaKuY5A--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD05Mjg7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T154603Z_1936799952_GM2E8861TWV01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:26 AM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/2VfFq.7v7S4KO7DDv6Qd_g--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMjI7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T155646Z_330455011_GM2E8861UD801_RTRMADP_3_CRICK ET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:27 AM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/D86Eb815HZa8hqBvQqAy1w--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0xMTYxO3E9ODU7dz02Mz A-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T160631Z_1970729667_GM2E887007001_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:27 AM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/TBuinvH4lTLpu7DBdL.URA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00MTg7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T172449Z_1171747807_GM2E88703TJ01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:27 AM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/roAMrs.mYEboz9CLhrw5Yw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD03OTI7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T172834Z_1937879192_GM2E887041501_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:28 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/bjryOLj1XCpotum2Bmwddw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMTE7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T174119Z_1030342980_GM2E88704MF01_RTRMADP_3_CRIC KET-SAFRICA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:28 AM
2nd Test: West Indies v New Zealand at Kingston - Aug 2-5, 2012

New Zealand 260 and 154; West Indies 209 and 206/5

West Indies won by 5 wickets

MANJU
08-07-2012, 08:31 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147987.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:31 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147988.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:31 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147989.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:32 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147990.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:32 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147991.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:32 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147992.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:33 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147993.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:33 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147995.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:33 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147996.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:34 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147997.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:34 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/147900/147998.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:34 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148024.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:34 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148025.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:35 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148026.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:35 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148027.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:35 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148028.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:35 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148029.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:36 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148030.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:36 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148073.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:36 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148074.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:37 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148075.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:37 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148077.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:37 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148078.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:38 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148000/148079.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:38 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148100/148114.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:38 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148100/148117.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:39 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148100/148118.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:39 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148100/148109.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:39 AM
http://www.espncricinfo.com/db/PICTURES/CMS/148100/148110.jpg

MANJU
08-07-2012, 08:40 AM
Twenty20 Internationals

Only T20I: Sri Lanka v India at Pallekele - Aug 7, 2012

Match scheduled to begin at 19:00 local time (13:30 GMT)

MANJU
08-07-2012, 08:41 AM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/FmIfVCiPzSeSg9.bZbeYww--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00MDI7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T061330Z_870365401_GM2E88613GS01_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:41 AM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/myMTeyWYBLXQlrM5aeJKCA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00Mzg7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T061535Z_1757154096_GM2E88613JH01_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:42 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/w_GU4ND7abg91bsHHBHmhA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNzU7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T062419Z_1298516990_GM2E88613YF01_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:42 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/77N3ECSYlL7agODSAa6A6Q--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00MTk7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T091151Z_1873856533_GM2E8861BJ201_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:42 AM
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/JxPwzFQiMB.TNdYZomL5jA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00ODk7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T091341Z_798019515_GM2E8861BK001_RTRMADP_3_CRICK ET-INDIA.JPG

MANJU
08-07-2012, 08:43 AM
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/TadLGWyW3QzER532jF7v8Q--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zOTU7cT04NTt3PTYzMA--/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-08-06T110018Z_1496128037_GM2E8861GQ301_RTRMADP_3_CRIC KET-INDIA.JPG