පරිගනක ගැටලු මෙන්ම තවත් බොහෝ දෑ දැනගැනීම සදහා මෙන්න Link එක. අපේ කොල්ලෙක්ගේ වැඩක්. Subscribe පාරකුත් දාලා ඔහුට සහයකුත් දෙන්න.

ස්තූතියි.