‍‍ෆිල්ම් එක තේරුනෙ නැතිවුනා නම් පහල විඩියෝ එකේ ඇති තේරුම් කරලා දීලා මොකද්ද වුනේ කියලා ගිහින් බලන්න...
Us (2019) - Movie Sinhala Review & Explaining
https://youtu.be/ZwbOT996_Fs