ඉන්ටනෙට් සැරිසරිද්දී බිට්කොයින් මයින් වෙන්න ක්‍රෝම් බ්‍රවුසර් එකට් ඇඩ් කරන්න විතරයි තියෙන්නෙ
අපිට බිට්කොයින් ලැබෙනවා

https://getcryptotab.com/125200