අමිතබ් බච්චන්ගෙ අලුත්ම ෆිල්ම් එක සාර්තකද? මෙන්න Badhla මූවි රිවීව් එක - https://youtu.be/ImXt0STH7_s