මොකද කියන්නේ සුම් එකෙන් අවුරුදු උත්සවයක් දාමුද? මම කිව්වේ සයිට් එක ඇතුලෙම.
අවුරුදු කුමරා
අවුරුදු කුමරි
හොදම බොරුව (හැමදාම කියන එකනේ)

වගේ සයිට් එක ඇතුලේම තියන්න පුලුවන් සෙල්ලමක් මොකක් හරි කරමු ද වැඩේට කැමතිනම් කැමතියි කියලා වොට් පාරක් දාන්න.අකමැති වගේනම් එකටත් වොට් පාරක් දාන්න