ජැකී චෑන්


+ Reply to Thread
Page 1 of 2 1 2 LastLast
Results 1 to 10 of 14

Thread: ජැකී චෑන්

 1. #1
  Top Contributor Story Teller is just really nice Story Teller is just really nice Story Teller is just really nice Story Teller is just really nice Story Teller's Avatar
  Join Date
  Mar 2013
  Location
  චීනයේ ෂාඔලින් පන්සල පල්ලෙහා
  Posts
  3,623
  Likes Received
  156 times

  ජැකී චෑන්  මුල් නම: Chan Kong-sang
  陳港生 (සාම්ප්‍රදායික)
  陈港生 (කෙටි කර)

  ඉපදුනේ :1954 අප්‍රියෙල් 07

  වයස : 58

  රැකියාව: නළුවෙක්, සටන් කලාකරුවෙක්, අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්,න ෂ්පාදකයෙක්, පිටපත් රචකයෙක්,
  සටන් කලා පුහුණුකරුවෙක්, ගායකයෙක්, සටන් අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්

  දරුවන් : Jaycee Chan (born 1982)

  ආරම්භය:


  Bruce Lee ගේ චිත්‍රපට වල අතිරෙක සටන් කරුවෙක් ලෙස 1976 - 1979

  ඔහුෙග් චිත්‍රපට නිහිපයක්:

  83 Project A
  Dragon Mi Yong

  1983 Winners & Sinners
  CID 07

  1983 Fearless Hyena 2
  Chan Lung (also archive footage) (as Jacky Chan)

  1982 Dragon Strike
  Dragon

  1982 Mi ni te gong dui
  Sammy (as Jacky Chan)

  1981 The Cannonball Run
  Subaru Driver #1

  1980 The Big Brawl
  Jerry Kwan

  1980 Dian zhi gong fu gan chian chan
  Jiang (as Jacky Chan)

  1980 The Young Master
  Dragon

  1979 Long quan
  Tang How-Yuen

  1979 The Fearless Hyena
  Shing Lung (as Jacky Chan)

  1978 Spiritual Kung Fu
  Yi-Lang

  1978 Drunken Master
  Wong Fei-Hung (as Jacky Chan)

  1978 Fei du juan yun shan
  Lord Ting Chung

  1978 She hao ba bu
  Hsu Yin-Fung (as Jackie Chen)

  1978 Snake in the Eagle's Shadow
  Chien Fu (as Lung Cheng)

  1977 Jian hua yan yu Jiang Nan
  Cao Lei (as Chen Lung)

  1977 The 36 Crazy Fists
  In opening scene (uncredited)

  1976 Shao Lin mu ren xiang

  1976 Feng yu shuang liu xing
  Wa Wu-Bin/Tiger

  1976 Shao Lin men
  Tan Feng (as Chan Yuan Lung)

  1976 Xin jing wu men
  A Lung (as Chen Yuen Lung)

  1976 The Himalayan
  Tseng's man (uncredited)

  1975 Pai an jing ji
  Secretary Chen (as Chen Yuen Lung)

  1975 Hua fei man cheng chun
  Hsiao Tang

  1974 The Golden Lotus
  Pear seller Brother Yun (as Chen Yuen Lung)

  1974 E hu cun
  Extra (uncredited)

  1973 Crash! Che botte strippo strappo stroppio
  Extra (uncredited)

  1973 Fists of the Double K
  Guard (as Chen Yuen Lung)

  1973 Xiao lao hu (as Chen Yuan-lung)

  1973 Enter the Dragon
  Thug in Prison (uncredited)

  1973 Village on Fire
  Thug - beats up a woman (uncredited)

  1973 Nu jing cha
  Gang Leader (as Jacky Chan)

  1973 Tie wa
  Japanese extra (as Chen Yuen Lung)

  1973 Bei di yan zhi
  Xiao Liu (as Chen Yuan Lung)

  1973 Chinese Hercules
  Thug (uncredited)

  1973 Bruce Lee and I
  Extra (uncredited)

  1973 Fist of Anger
  Si To

  1973 Ambush
  Extra (uncredited)

  1973 Cub Tiger from Kwang Tung
  Hsiao Hu

  1972 Brutal Boxer
  Thug - slides along floor (uncredited)

  1972 Hapkido
  Black Bear student (uncredited)

  1972 The Chinese Connection
  Jing Wu student (uncredited)

  1971 A Touch of Zen
  Extra (uncredited)

  1971 The Angry River
  Cameo (uncredited)

  1971 The Blade Spares None
  Young Ching Yun (uncredited)

  1971 Master with Cracked Fingers
  Jackie Chan (as Chan Yuan Lung)

  1970 Lady of Steel
  Beggar kid (uncredited)

  1966 Come Drink with Me
  Kid (uncredited)

  1964 Qin Xiang Lian

  1963 The Love Eterne
  Extra (uncredited)

  1962 Big and Little Wong Tin Bar
  Kid

  Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness (TV series)
  Monkey
  – Shoot the Messenger (2013) … Monkey (voice)

  2012 Chinese Zodiac
  Asian Hawk

  2011 1911
  Huang Xing

  2011 Kung Fu Panda 2
  Monkey (voice)

  2011 Shaolin
  Wudao

  2010 Kung Fu Panda Holiday (TV short)
  Monkey (voice)

  2010 The Karate Kid
  Mr. Han

  2010 Little Big Soldier
  The Soldier

  2010 The Spy Next Door
  Bob Ho

  2010 The Legend of Silk Boy
  Xu Rongcun

  2009 The Founding of a Republic
  Li Jishen's Interviewer

  2009 Shinjuku Incident
  Steelhead

  2008 Kung Fu Panda
  Monkey (voice)

  2008 The Forbidden Kingdom
  Lu Yan / Old Hop

  2007 Rush Hour 3
  Lee

  2006 Robin-B-Hood
  Fong Ka Ho

  2005 The Myth
  General Meng Yi / Dr Jack Chan

  2004 New Police Story
  Senior Insp. Chan Kwok-Wing

  2004 The Twins Effect II
  Lord of Armour Wei Cheng

  2004 Around the World in 80 Days
  Passepartout / Lau Xing

  2004 Da lao ai mei li
  Client of Julie (Cameo)

  2003 The Medallion
  Eddie Yang

  2003 Chin gei bin
  Jackie

  2003 Shanghai Knights
  Chon Wang

  2002 The Tuxedo
  Jimmy Tong

  2001 Rush Hour 2
  Chief Inspector Lee

  2001 The Accidental Spy
  Buck Yuen

  2000 Shanghai Noon
  Chon Wang

  1999 Dak ging san yan lui
  Poor Fisherman

  1999 King of Comedy
  Famous Movie Star

  1999 Gorgeous
  C.N. Chan

  1998 Rush Hour
  Lee

  1998 Jackie Chan's Who Am I?
  Who Am I? - Jackie Chan

  1997 An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
  Jackie Chan

  1997 Mr. Nice Guy
  Jackie

  1996 Jackie Chan's First Strike
  Insp. Chan Ka Kui

  1995 Thunderbolt
  Chan Foh To (Alfred Tung in US version)

  1995 Rumble in the Bronx
  Keung

  1994 The Legend of Drunken Master
  Wong Fei-hung

  1993 Supercop 2
  Inspector Chan

  1993 Crime Story
  Inspector Eddie Chan

  1993 City Hunter
  Ryu Saeba

  1992 Supercop
  Insp. Chan Ka Kui

  1992 Twin Dragons
  Ma Yau / Die Hard (John Ma / Boomer in US version)

  1992 Xi Zang xiao zi
  Cameo appearance

  1991 Operation Condor
  Asian Hawk / Condor / Jackie

  1990 Island of Fire
  Lung/Steve Tong

  1989 Miracles - Mr. Canton and Lady Rose
  'Charlie' Cheng Wah Kuo

  1988 Police Story 2
  Chan Ka Kui

  1988 Dragons Forever
  Jackie Lung

  1987 Project A 2
  Dragon Mao

  1986 Armour of God
  Asian Hawk

  1986 Nui ji za pai jun
  Prisoner

  1985 Police Story
  Chan Ka Kui

  1985 Heart of a Dragon
  Ted/Tat Fung

  1985 Xia ri fu xing
  Muscles

  1985 The Protector
  Billy Wong

  1985 Fuk sing go jiu
  Muscles

  1984 Wheels on Meals
  Thomas

  1984 Cannonball Run II
  Jackie Chan, Mitsubishi Engineer

  1984 Shen yong shuang xiang pao
  Motorcycle Cop #2

  දිනා අැති සම්මාන:

  American Choreography Awards[140]
  8th American Choreography Innovator Awards - Won
  Asia-Pacific Film Festival
  1993 Asia-Pacific Film Lifetime Achievement Award - Won
  2005 Asia-Pacific Film Special Jury Award - Won
  International Indian Film Academy Awards
  2000 Special Award for Global Impact - Won
  Blockbuster Entertainment Awards
  1999 Favorite Duo - Action/Adventure (for Rush Hour) - Won
  2001 Favorite Action Team (for Shanghai Noon) - Nominated
  Cinequest Film Festival
  1998 Maverick Spirit Award - Won
  Daytime Emmy Awards
  2002 Performer in an Animated Program (for Jackie Chan Adventures) - Nominated
  Fant-Asia Film Festival
  1997 Best Asian Film (for Drunken Master II) - Won (shared with Chia-Liang Liu)
  Golden Horse Film Festival
  1992 Best Actor (for Police Story 3: Super Cop) - Won
  1993 Best Actor (for Zhong an zu) - Won
  Golden Phoenix Awards
  2005 Outstanding Contribution Award - Won
  Golden Rooster Awards
  2005 Best Actor (for New Police Story) - Won
  Hollywood Film Festival
  1999 Actor of the Year - Won
  Hong Kong Film Awards
  1983 Best Action Choreography (for Dragon Lord) - Nominated (shared with Hark-On Fung and Yuen Kuni)
  1985 Best Actor (for Project A) - Nominated
  1986 Best Director (for Police Story) - Nominated
  1986 Best Actor (for Police Story) - Nominated
  1986 Best Actor (for Heart of Dragon) - Nominated
  1989 Best Picture (for Rouge) - Won
  1990 Best Actor (for Miracles) - Nominated
  1993 Best Actor (for Supercop) - Nominated
  1994 Best Actor (for Crime Story) - Nominated
  1994 Best Action Choreography (for Crime Story) - Nominated
  1996 Best Actor (for Rumble in the Bronx) - Nominated
  1996 Best Action Choreography (for Rumble in the Bronx) - Won
  1997 Best Actor (for Dragon Lord) - Nominated
  1999 Best Actor (for Who Am I?) - Nominated
  1999 Best Action Choreography (for Who Am I?) - Won
  2000 Best Action Choreography (for Gorgeous) - Nominated (shared with Jackie Chan Stunt Team)
  2005 Best Actor (for New Police Story) - Nominated
  2005 Professional Achievement Award - Won
  2006 Best Original Film Song (for The Myth) - Nominated (shared with Choi Jun Young, Wang Zhong Yan, and Hee-seon Kim)
  2006 Best Action Choreography (for The Myth) - Nominated (shared with Stanley Tong, Tak Yuen)
  2007 Best Action Choreography (for Robin-B-Hood) - Nominated (shared with Chung Chi Li)
  2010 Best Film (for Shinjuku Incident) - Nominated
  Hundred Flowers Awards
  2006 Best Actor (for New Police Story) - Nominated
  Kids' Choice Awards
  2002 Favorite Male Movie Star (for Rush Hour 2) - Nominated
  2002 Favorite Male Action Hero (for Rush Hour 2) - Won
  2003 Favorite Movie Actor (for The Tuxedo) - Nominated
  2003 Favorite Male Butt Kicker (for The Tuxedo) - Won
  2011 Favorite Butt Kicker (for The Karate Kid) - Won
  Montreal World Film Festival
  Grand Prix des Amériques - Won
  MTV Movie Awards
  1995 Lifetime Achievement Award - Won
  1996 Best Fight (for Rumble in the Bronx) - Nominated
  1997 Best Fight (for Police Story 4: First Strike) - Nominated
  1999 Best Fight (for Rush Hour) - Nominated (shared with Chris Tucker)
  1999 Best On-Screen Duo (for Rush Hour) - Won (shared with Chris Tucker)
  2002 Best On-Screen Team (for Rush Hour 2) - Nominated (shared with Chris Tucker)
  2002 Best Fight (for Rush Hour 2) - Won (shared with Chris Tucker)
  2003 Best On-Screen Team (for Shanghai Knights) - Nominated (shared with Owen Wilson)
  2008 Best Fight (for Rush Hour 3) - Nominated (shared with Chris Tucker and Sun Mingming)
  People's Choice Awards
  2008 Favorite On Screen Match-up (for Rush Hour 3) - Nominated (shared with Chris Tucker)
  2011 Favorite On-Screen Team (for The Karate Kid) - Nominated (shared with Jaden Smith)
  2011 Favorite Action Star - Won
  Shanghai International Film Festival
  2005 Outstanding Contribution to Chinese Cinema - Won
  Teen Choice Awards
  2002 Film - Choice Chemistry (for Rush Hour 2) - Nominated (shared with Chris Tucker)
  2008 Choice Movie Actor: Action Adventure (for The Forbidden Kingdom) - Nominated
  Walk of Fame
  2002 Motion Picture - Won (Star on the Walk of Fame)
  World Stunt Awards
  2002 Taurus Honorary Award - Won


  වැඩේ හොදයි නම් කමෙන්ට් කරන්න. + rep
  Last edited by Story Teller; 04-04-2013 at 05:29 PM.

 2. #2
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,456
  Likes Received
  7945 times
  ජැකී තරම් නම් සුපිරි ෆන් දෙන සටන් නළුවෙක් තවත් ලෝකේ කොහෙවත් නෑ

 3. #3
  Banned dinusha123 has much to be proud of dinusha123 has much to be proud of dinusha123 has much to be proud of dinusha123 has much to be proud of dinusha123 has much to be proud of dinusha123 has much to be proud of dinusha123 has much to be proud of dinusha123 has much to be proud of dinusha123 has much to be proud of
  Join Date
  Mar 2012
  Location
  Ambalangoda
  Posts
  5,952
  Likes Received
  1060 times
  එළ එළ කොල්ලා දිගටම මේ වගේ පෝස්ට් දාමු.....

 4. #4
  Top Contributor Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44's Avatar
  Join Date
  Aug 2012
  Posts
  12,162
  Likes Received
  924 times
  Good Post

  Rep 2++

 5. #5
  Senior Member Time Traveler has disabled reputation Time Traveler's Avatar
  Join Date
  Jul 2012
  Location
  කාලය
  Posts
  31,240
  Likes Received
  2390 times
  එල...එල... ජැකී චෑන්ගේ විස්තරයට ස්තූතියි මචන්!

 6. #6
  Top Contributor Naveen is a splendid one to behold Naveen is a splendid one to behold Naveen is a splendid one to behold Naveen is a splendid one to behold Naveen is a splendid one to behold Naveen is a splendid one to behold Naveen is a splendid one to behold Naveen's Avatar
  Join Date
  Oct 2011
  Location
  Kalutara
  Posts
  2,815
  Likes Received
  386 times

  REP++

 7. #7
  Senior Member thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga's Avatar
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  ඉන්න තැන, ගෙදර.
  Posts
  13,662
  Likes Received
  1038 times
  ස්තූතියි මචන්,,,,,,,,,,

 8. #8
  Senior Member Axio is a name known to all Axio is a name known to all Axio is a name known to all Axio is a name known to all Axio is a name known to all Axio is a name known to all Axio's Avatar
  Join Date
  Feb 2013
  Location
  ★☆ In hell ☆★
  Posts
  1,288
  Likes Received
  1099 times
  Thanks machan...

 9. #9
  Senior Member sanjeewa2010 will become famous soon enough sanjeewa2010's Avatar
  Join Date
  Aug 2011
  Posts
  552
  Likes Received
  125 times

 10. #10
  Senior Member ajiya is a splendid one to behold ajiya is a splendid one to behold ajiya is a splendid one to behold ajiya is a splendid one to behold ajiya is a splendid one to behold ajiya is a splendid one to behold ajiya is a splendid one to behold ajiya's Avatar
  Join Date
  Oct 2012
  Location
  සංසාරේ
  Posts
  2,034
  Likes Received
  369 times
  mange jock thama jock ..hi hi

+ Reply to Thread
Page 1 of 2 1 2 LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts