තව පැය කීපයයි 😉

හැමදාම මෙන්ම මෙවරත් අලුත්ම වෙනසක් අරගෙන Zoom.LK කණ්ඩායම එන්න සූදානමින් ඉන්නවා. එහෙනම් ඉන්න, තව පැය කීපයක් විතරයි!

Site is Under Construction