මම සමාජයේ හුඟක් අය වගේ,
අතීතය ගැන පසු තැවෙමින් වත්,
අනාගතය ගැන සිහින මවමින්වත්,
ජීවත් වෙන්නෙක් නෙවෙයි,
මම ජීවත් වෙන්නෙ ඊයෙවත්,හෙටවත් නෙවෙයි,
අද,මේ මොහොතෙ,

අනාගතය ගැන ලස්සන හීනත්,
අතිතයෙන් අහුලපු සුන්දර වගේම,අසුන්දර මතකයනුත්,
මටත් තියනවා තමයි,
ඒත් ඒ සියල්ලෙනම ලබාගත්ත පන්නරය එක්ක,මම ජීවත් වෙන්නෙ මේ මොහොතෙ,

මොහොතකට කලින් හිතේ තිබුනු කරදරය අමතක කරලා,
ඇස්දෙකෙන් කඳුලු පනිනකං හිනා වෙන්න,
මට පුලුවං උනේ එහෙමයි,
ඔයාලටත් හිනා වෙන්න ඕනිනම්,

වැඩිය හිතන්න එපා,
බැඳීම් අඩුවෙන්න අරින්න,
පුලුවන්තරම් දේවල් අමතක කරන්න,
විඳින්න,මේ මොහොත,
හිතට දැනෙන මහා සැහැල්ලුවත් එක්කම.............................