හැක් කරන්න කලින් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ටිකක්වත් ෆ්ලෝ චාර්ට් එකක් සූඩෝ කෝඩ් එකක්වත් ඇඳගන්න/ලියාගන්න ඉගන ගනින්....
මං කියන්නෙ...