ඉදල ඉදල දානවනම් එල එකක් දාපන් බන්...මේවා දැකල බඩ දඟලනවා....... ....දැන් නිකන් බැනුම් අහපන්කෝ......