මත්තෙගොඩ පැත්තට BELL 4G සිග්නල් තියෙනවාද? පාවිච්චි කරන කෙනෙක් ඉන්නවනං කියපල්ලකෝ....