ලින්ක් ශෝට් කරලා මුදල් උපයන්න පුලුවන් අලුත්ම සයිට් එක


+ Reply to Thread
Results 1 to 2 of 2

Thread: ලින්ක් ශෝට් කරලා මුදල් උපයන්න පුලුවන් අලුත්ම සයිට් එක

 1. #1
  Senior Member tharindu990805 is on a distinguished road tharindu990805's Avatar
  Join Date
  Aug 2015
  Posts
  259
  Likes Received
  0 times

  Cool ලින්ක් ශෝට් කරලා මුදල් උපයන්න පුලුවන් අලුත්ම සයිට් එක


  ඔන්න කට්ටියට අලුත් සයිට් එකක් ගැන කියන්න හිතුවා.දිග ලින්ක් ශෝට් කරලා සල්ලි හොයන්න පුලුවන් මේ සයිට් එක AdFly වගේ සයිට් එකක් හැබැයි AdFly ලට වඩා තුන් ගුනයක් මේ ගොල්ලො අපිට සල්ලි ගෙවනවා. බලන්නකෝ ඒ ගොල්ලො රට රටවල්වලට ගෙවන ආකාරය..


  (මේ දාලා තියෙන්නෙ ඒ ඒ රටවල් වලින් කට්ටිය 1000ක් ආවොත් ලැබෙන ගාන)
  COUNTRY EARN per 1000 VIEWS
  Australia $4.80
  United Kingdom $4.44
  United States $4.20
  Norway $4.20
  Sweden $3.56
  Canada $3.50
  Denmark $2.27
  Poland $2.20
  Germany $2.18
  Italy $2.10
  New Zealand $2.10
  Belgium $2.10
  Ireland $2.10
  Netherlands $2.10
  Spain $2.10
  Singapore $2.09
  Switzerland $2.09
  Finland $2.03
  South Africa $2.03
  Brazil $1.85
  Namibia $1.70
  Oman $1.70
  Pakistan $1.70
  North Korea $1.70
  Northern Mariana Islands $1.70
  Palau $1.70
  Palestine $1.70
  Rwanda $1.70
  Russia $1.70
  Romania $1.70
  Reunion $1.70
  Qatar $1.70
  Puerto Rico $1.70
  Portugal $1.70
  Pitcairn $1.70
  Phillipines $1.70
  Peru $1.70
  Paraguay $1.70
  Papua New Guinea $1.70
  Panama $1.70
  Saint Barthelemy $1.70
  Norfolk Island $1.70
  Niue $1.70
  Moldava $1.70
  Micronesia $1.70
  Mexico $1.70
  Mayotte $1.70
  Mauritius $1.70
  Mauritania $1.70
  Marshall Islands $1.70
  Malta $1.70
  Mali $1.70
  Maldives $1.70
  Malaysia $1.70
  Malawi $1.70
  Martinique $1.70
  Monaco $1.70
  Mongolia $1.70
  Nigeria $1.70
  Niger $1.70
  Nicaragua $1.70
  Guyana $1.70
  New Caledonia $1.70
  Nepal $1.70
  Nauru $1.70
  Myanmar (Burma) $1.70
  Mozambique $1.70
  Morocco $1.70
  Montserrat $1.70
  Montenegro $1.70
  Madagascar $1.70
  Zimbabwe $1.70
  Uganda $1.70
  Tuvalu $1.70
  Turks and Caicos Islands $1.70
  Turkmenistan $1.70
  Turkey $1.70
  Tunisia $1.70
  Trinidad and Tobago $1.70
  Tonga $1.70
  Tokelau $1.70
  Togo $1.70
  Timor-Leste (East Timor) $1.70
  Thailand $1.70
  Ukraine $1.70
  United Arab Emirates $1.70
  United States Minor Outlying Islands $1.70
  Zambia $1.70
  Yemen $1.70
  Western Sahara $1.70
  Wallis and Futuna $1.70
  Virgin Islands, US $1.70
  Virgin Islands, British $1.70
  Vietnam $1.70
  Venezuela $1.70
  Vatican City $1.70
  Vanuatu $1.70
  Uzbekistan $1.70
  Uruguay $1.70
  Tanzania $1.70
  Tajikistan $1.70
  Taiwan $1.70
  Seychelles $1.70
  Serbia $1.70
  Senegal $1.70
  Saudi Arabia $1.70
  Sao Tome and Principe $1.70
  San Marino $1.70
  Samoa $1.70
  Saint Vincent and the Grenadines $1.70
  Saint Pierre and Miquelon $1.70
  Saint Martin $1.70
  Saint Lucia $1.70
  Saint Kitts and Nevis $1.70
  Sierra Leone $1.70
  Sint Maarten $1.70
  Slovakia $1.70
  Syria $1.70
  Swaziland $1.70
  Svalbard and Jan Mayen $1.70
  Suriname $1.70
  Sudan $1.70
  Sri Lanka $1.70
  South Sudan $1.70
  South Korea $1.70
  South Georgia and the South Sandwich Islands $1.70
  Somalia $1.70
  Solomon Islands $1.70
  Slovenia $1.70
  Saint Helena $1.70
  Ecuador $1.70
  Cocos (Keeling) Islands $1.70
  Christmas Island $1.70
  China $1.70
  Chile $1.70
  Chad $1.70
  Central African Republic $1.70
  Cayman Islands $1.70
  Cape Verde $1.70
  Cameroon $1.70
  Cambodia $1.70
  Burundi $1.70
  Burkina Faso $1.70
  Bulgaria $1.70
  Colombia $1.70
  Comoros $1.70
  Dominican Republic $1.70
  Dominica $1.70
  Djibouti $1.70
  Democratic Republic of the Congo $1.70
  Czech Republic $1.70
  Cyprus $1.70
  Curacao $1.70
  Cuba $1.70
  Croatia $1.70
  Cote d'ivoire (Ivory Coast) $1.70
  Costa Rica $1.70
  Cook Islands $1.70
  Congo $1.70
  Brunei $1.70
  British Indian Ocean Territory $1.70
  Azerbaijan $1.70
  Austria $1.70
  Aruba $1.70
  Armenia $1.70
  Argentina $1.70
  Antigua and Barbuda $1.70
  Antarctica $1.70
  Anguilla $1.70
  Angola $1.70
  Andorra $1.70
  American Samoa $1.70
  Algeria $1.70
  Albania $1.70
  Bahamas $1.70
  Bahrain $1.70
  Afghanistan $1.70
  Bouvet Island $1.70
  Botswana $1.70
  Bosnia and Herzegovina $1.70
  Bonaire, Sint Eustatius and Saba $1.70
  Bolivia $1.70
  Bhutan $1.70
  Bermuda $1.70
  Benin $1.70
  Belize $1.70
  Belarus $1.70
  Barbados $1.70
  Bangladesh $1.70
  Aland Islands $1.70
  Macedonia $1.70
  Kazakhstan $1.70
  Jordan $1.70
  Jersey $1.70
  Japan $1.70
  Jamaica $1.70
  Israel $1.70
  Isle of Man $1.70
  Iraq $1.70
  Iran $1.70
  Indonesia $1.70
  India $1.70
  Iceland $1.70
  Hungary $1.70
  Kenya $1.70
  Kiribati $1.70
  Macao $1.70
  Luxembourg $1.70
  Lithuania $1.70
  Liechtenstein $1.70
  Libya $1.70
  Liberia $1.70
  Lesotho $1.70
  Lebanon $1.70
  Latvia $1.70
  Laos $1.70
  Kyrgyzstan $1.70
  Kuwait $1.70
  Kosovo $1.70
  Hong Kong $1.70
  Honduras $1.70
  French Southern Territories $1.70
  French Polynesia $1.70
  French Guiana $1.70
  France $1.70
  Fiji $1.70
  Faroe Islands $1.70
  Falkland Islands (Malvinas) $1.70
  Ethiopia $1.70
  Estonia $1.70
  Eritrea $1.70
  Equatorial Guinea $1.70
  El Salvador $1.70
  Egypt $1.70
  Gabon $1.70
  Gambia $1.70
  Georgia $1.70
  Heard Island and McDonald Islands $1.70
  Haiti $1.70
  Guinea-Bissau $1.70
  Guinea $1.70
  Guernsey $1.70
  Guatemala $1.70
  Guam $1.70
  Guadaloupe $1.70
  Grenada $1.70
  Greenland $1.70
  Greece $1.70
  Gibraltar $1.70
  Ghana $1.70
  Anonymous $0.30


  ඔන්න ඔහොමයි ඒ අය ගෙවීම් කරන්නෙ.එහෙනම් පහලින් ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්නකෝ.


  Last edited by tharindu990805; 10-10-2016 at 10:02 PM.

 2. #2
  Junior Member Kosatay4 is an unknown quantity at this point
  Join Date
  Jun 2017
  Posts
  3
  Likes Received
  0 times
  Oken short karapu link ho adfly walin subtitles link eka mehe danna puluwanda?

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts