ලංකාවේ අඩුම මිලට TV බලන්න.. චැනල් 66, අඩුම සම්බන්ධතා ගාස්තු සමගින්


+ Reply to Thread
Results 1 to 3 of 3

Thread: ලංකාවේ අඩුම මිලට TV බලන්න.. චැනල් 66, අඩුම සම්බන්ධතා ගාස්තු සමගින්

 1. #1
  Member damithdreams is on a distinguished road
  Join Date
  Apr 2012
  Posts
  83
  Likes Received
  33 times

  Smile ලංකාවේ අඩුම මිලට TV බලන්න.. චැනල්52, අඩුම සම්බන්ධතා ගාස්තු සමගින්


  ලංකාවේ අඩුම මිලට TV බලන්න.. චැනල් 52, අඩුම සම්බන්ධතා ගාස්තු සමගින්
  අත්විදින්න.
  .  රු.373.00 (බදු අන්තර්ගත කර අැත) මාසිකව රීලාේඩ් කර නරබන්න.
  සම්බන්ධතා ගාස්තුව රු.4800.00 පමණයි.

  විමසන්න.

  වැඩිවිස්තර සදහා පිවිසෙන්න.
  http://www.dishtv.lk/
  0783887242

  Last edited by damithdreams; 10-17-2017 at 03:47 PM.

 2. #2
  Junior Member SP Punchihewa is an unknown quantity at this point
  Join Date
  Feb 2017
  Location
  minneriya
  Posts
  1
  Likes Received
  0 times
  machan Damith Sampath, mama minneriye. puluwanda oka daganna

 3. #3
  Member damithdreams is on a distinguished road
  Join Date
  Apr 2012
  Posts
  83
  Likes Received
  33 times
  Quote Originally Posted by damithdreams View Post

  ලංකාවේ අඩුම මිලට TV බලන්න.. චැනල් 52, අඩුම සම්බන්ධතා ගාස්තු සමගින්
  අත්විදින්න.
  .  රු.373.00 (බදු අන්තර්ගත කර අැත) මාසිකව රීලාේඩ් කර නරබන්න.
  සම්බන්ධතා ගාස්තුව රු.4800.00 පමණයි.

  විමසන්න.

  වැඩිවිස්තර සදහා පිවිසෙන්න.
  http://www.dishtv.lk/
  0783887242


+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts