ආර්ටිකල් වගයක් තියෙනවා සිංහලට පරිවර්තනය කරගන්න ඕනා...
කලින් zoom එකෙන් කිහිපදෙනෙක් සම්බන්ධ වුණා..EZ කෑශ් වලින් ගෙවීම් කරන්නේ ...PM එකක් දාන්න ..වැඩි විස්තර දෙන්නම්...