2018 අලුතින් ආපු ICO එකක් ගෙනාවා අද.. මේ ICO එක හොද රෑන්ක් 1k තියෙන එකක් ..

Silver Coin - 100

කරන්න තියෙන්නෙ ජොයින්වෙලා තව යලුවොන්ට ඉන්වයිට් කරන එකයි ... දැනට මේ කොයින් එකක් 0.60 USD වෙනවා

මෙතනින් ජොයින් වෙන්න - https://goo.gl/PLjybm