දික්කන්ද වලව්ව ගැන යන කටකතා ඇත්තද බලන්න ගිය ගමනක්.

https://youtu.be/rzra9pUIEJY