මේ ත්‍රෙඩ් එකෙන් සිංහල හිංදි අලුත් පැරණි ගීත වල notations ඔයාලට ලබා දෙනව.... සංගීතයට ආස කරන ඉගෙන ගන්න හැමෝටම වැදගත් වෙයි මිතුරේ


Saaritha (සාරිතා ගීතයේ ) Notation
https://www.youtube.com/watch?v=cgTK...KFhavDd7sxrd8V