ඔයාලට මෘදුකාංග ගැනත් තාක්ෂණික දේවල් පිළිබඳවත් වැදගත් දේවල් ගොඩක් ඉගෙනගන්න පුළුවන් මේ බ්ලොග් අඩවියෙන්.

http://newzoneh.blogspot.com/

ඉතින් මේකට ගිහින් බලලා ඔයාලට තවත් දැනගන්න අවශ්‍ය දේවල් තියනවනම් comment කරල හරි Email කරලා හරි අහන්න පුළුවන්.