ඇඩ් ක්ලික් කර මුදල් ඉපයීමේ හොදම සමාගමක් වන Neobux සමාගමට අයත් මාගේ Golden ගිනුම විකිනීම සදහා නිසියාකාර ගැනුම්කරුවෙකු අවශ්යයි. මෙම ගිනුම සදහා මා හට Golden මෙම්බර්ශිප් එකට $90.00 සහ රිෆරල්ස් 67 ක් සදහා $13.40 ක් වියදම් වූ අතර එහි මුලු වටිනාකම මා හට $103.40 ක් වූ අතර එය ලන්කා මුදලින් රුපියල් 17,578 ක් විය. මෙහි කල් ඉකුත් වීමට තව මාස 9, දින 10 ක කාලයක් ඇත. නමුත් මා හට මුදල් අවශ්යතාවයක් හේතුවෙන් ලන්කා මුදලින් රුපියල් 10,000/- විකුනන අතර මෙය ලබා ගන්නා කෙනෙකු හට එහි ලාබය රුපියල් 7578/- ක් වේ. එමෙන්ම එය මිලදී ගැනීමට කෙනෙක් ඇත්නම් මාගේ ස්තානයට පැමින සාකච්චා කර ලබා ගත හැකිය. මෙය මිලදී ගැනීම සදහා නිසියාකාර ගැනුම්කරුවෙකු පැමිනෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි.

වැදගත් - මෙය කිසිසේතම ප්රෝඩාවක් හෝ වන්චාවක් නොවන අතර මෙහි ගුනාත්මක බාවය වෙනුවෙන් මුදල් ගනුදෙනු මෙහි සියල්ල ගැනුම්කරු අතට පත්වූ පසුව ගෙවිය හැකිය.

Call: 0726238138