මෙන්න හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන් බොහෝ දේවල් එකම දැනකින් දැනගන්න පුළුවන් ලංකාවේ CYBER BLOKE සිංහල Youtube Channel එක... දැන්ම SUBSCRIBE කරලා හැමෝම එකතුවෙන්න...

ඒ වගේම ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය පරිගණක හා වෙනත් තාක්ෂණික දේවල් වගේ විවිධ ගැටලු සාකච්ඡා කරන්නත්, අලුත් තොරතුරු ගැන පහසුවෙන් දැනුවත් වෙන්නත් එක්ක Cyber Bloke Facebook පිටුව Like කරන්න.

Youtube : https://www.youtube.com/CYBERBLOKE

Facebook : https://www.facebook.com/CYBERBLOKES/

ඒ වගේම Instagram ඉන්න අයට ඒකෙනුත් Follow කරන්න පුළුවන්.

Instagram : https://www.instagram.com/mastercyberbloke/