මෙච්චර ‍‍හොඳට හදපු ෆිලුමට රේට් අඩු වුනේ ඇයි?මෙන්න හේතුව
Brightburn (2019) - Movie Sinhala Review
https://youtu.be/1QVu4NXqk-s