ව/ඉ/රිදී ගෝ්නිගොඩ මහා විද්‍යාලයේ සංගීත ගුරුවරයෙකු ලෙස උසස් පෙළ සිසුන් හට මෙන්ම පහල ශ්‍රේණි වල සිසුන් හටද තම හසල දැනුම ලබා දෙන මෙම ගුරු පියාණන් ගේ දෑස් නොපෙනුද ඔහුගේ මුවයෙහි මිහිර මෙම ගීත එකතුව ම`ගින් ඔබ හට ලබා දෙන්නෙමු.


Mr. sarath Jayawardhana is a graduate teacher who has melodious voice. He has sung number of songs for the music of reputed musicians in srilanka, Sam wimaladharma , Kapila Poogala Arachchi. He is very talented and gifted with a sweet melodious voice. you can listen to his songs by following links.