කට්ටිය ගාව දැන් තියන ෆෝන් එකයි කලින් තිබ්බ ඒවා ගැනයි විස්තරයක් කියමුද බලන්න?