සහෝ, 2012 (2009) ලෝක විනාසේ ෆිල්ම් එකේ සබ් එක දෙමුකො. ගොඩල් තැන් වල තියෙන සබ් එක වැඩක් නැහැ. ප්ලීස් සහෝ.