ලොව කැළබූ බෞද්ධයෝ


Results 1 to 10 of 12

Thread: ලොව කැළබූ බෞද්ධයෝ

Threaded View

 1. #1
  Senior Member රත්නෙ ලමයා is a name known to all රත්නෙ ලමයා is a name known to all රත්නෙ ලමයා is a name known to all රත්නෙ ලමයා is a name known to all රත්නෙ ලමයා is a name known to all රත්නෙ ලමයා is a name known to all රත්නෙ ලමයා's Avatar
  Join Date
  Oct 2012
  Location
  ලොවෙත් නෑ
  Posts
  580
  Likes Received
  787 times

  Cool ලොව කැළබූ බෞද්ධයෝ

  අපි සිංහයෝ..! අපේ රට,ජාතිය,ආගම,බේරගන න මුල්ලේරියා වෙලේ වතුර ලෙයට හැරවෙනකන් සටන් කරපු ජාතියක් අපි.
  මතක තියගනිව් මුගටින්ට බෑ සිංහයොත් හැප්පෙන්න කවදාවත්....
  Last edited by රත්නෙ ලමයා; 03-05-2013 at 06:51 AM.

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts