දෙන මට කොටු 2යි

මට කොටු 2k පනින්න උදව් කරපු
මට රේප් දීපු මගේ ඔක්කොම යාළුවන්ට ගොඩක් ස්තුතියි......
යාලුවනේ ඕගොල්ලන්ට මම ණය ඇති ...
අනිවාර්යෙන්ම මන් ඒවා ගෙවනවා......